คณะกรรมการบริษัท

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร
Mr. Takeshi Tsukamoto
กรรมการ/กรรมการบริหาร
คุณศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
คุณจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณกำพล ชิรวานิช
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุณวราวัลย์ วัฒนเทศานันท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุณสุทธิพร ตัณฑิกุล
กรรมการ/กรรมการสินเชื่อ
คุณอนุ ดาวรัตน์
กรรมการ
คุณธีรธร ธุวานนท์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสินเชื่อ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร