บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้สินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงาน และอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการผลิต“บริษัท เร้นท์-อะ-วี จำกัด” เป็น “บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2545 ในชื่อของ เร้นท์-อะ-วี จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่า เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ให้กับลูกค้านิติบุคคลเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการพร้อมบริการซ่อมบำรุง จากนั้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนเป็น “บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท
 

ทุนจดทะเบียน

500,000,000

บาท

จำนวนหุ้นทั้งสิ้น

500,000,000

หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท