คณะกรรมการบริหาร

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานกรรมการบริหาร
Mr. Tatsuru Kobayashi
กรรมการ
คุณศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ
กรรมการ
คุณวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่
กรรมการ
คุณธีรธร ธุวานนท์
กรรมการ