คณะกรรมการสินเชื่อ

คุณดุษฎี รอดบุญ
ประธานกรรมการ
คุณสุทธิพร ตัณฑิกุล
กรรมการ
คุณธีรธร ธุวานนท์
กรรมการ
คุณนที รงครัตนะกุล
กรรมการ
คุณพรพิลัย บุราสัย
กรรมการ