บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC และในปีนี้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย "No gift Policy" เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส  และสื่อสารนโยบายดังกล่าวต่อบุคคลทั่วไป