เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มีการจัดอบรม“ส่งเสริมความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ปี 2562” ได้เรียนเชิญ ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีเนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น และให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น