บริการทั้งหมด

บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

การต่อภาษีรถยนต์ หรือ การต่อทะเบียนรถยนต์ พร้อมให้บริการในด้านการต่อภาษีหรือต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี เพิ่มความสะดวก และสบายมากยิ่งขึ้น

เอกสารประกอบในการต่อภาษีรถยนต์
- สมุดรายการจดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ
- หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
- หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ (กรณีรถเกิน 7 ปีขึ้นไป)

คำแนะนำสำหรับการต่อภาษีประจำปี
- การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับให้ต่อภาษีทุกปี หากมีรถยนต์ไว้ในครอบครอง โดยสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้ก่อนทะเบียนหมดอายุไม่เกิน 3 เดือน
- การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีล่าช้าเกินกว่ากำหนดจะถูกเปรียบเทียบปรับ และหากขาดชำระภาษีประจำปีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี รถยนต์ที่ครอบครองจะถูกระงับการใช้ทะเบียน และต้องยื่นเพื่อทำเรื่องขอทะเบียนใหม่

บริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

การจดทะเบียน ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร และรถยนต์ที่มาทำการขอสินเชื่อ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 สำหรับรถยนต์ใหม่กำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่รับรถ

เอกสารประกอบการจดทะเบียน
- เอกสารแสดงถึงการได้มาซึ่งรถคันใหม่ เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี เป็นต้น
- หนังสือแจ้งการจำหน่ายของบริษัทผู้จำหน่าย ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า ในกรณีของการนำเข้าจะต้องมีหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32) ใบเสร็จรับเงินค้ำอากรขาเข้า สำเนาบัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice) และสำเนาใบขนส่งสินค้านำเข้า
- หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถซึ่งได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำประชาชน ส่วนกรณีเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรที่จดทะเบียน จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- หลักฐานที่แสดงถึงการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
- กรณีชาวต่างชาติ ให้ถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมด้วยหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต

บริการโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์ ให้บริการด้านการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กลายเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องวุ่นวายใจอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือใหม่ หรือโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อมีการผ่อนชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ

เอกสารประกอบการจดโอนกรรมสิทธิ์
- สมุดคู่มือจดทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
- สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
- แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
- หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง