21/02/2023

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ หรือค้างชำระค่างวด ค่าปรับ
 • ควบคุมดูแลงานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สินจนถึงขั้นตอนการฟ้องร้อง
 • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานการเร่งรัดหนี้สินเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารการติดตามปฏิบัติงานของตัวแทนในการติดตามหนี้ภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
 • สรุปผลการติดตามหนี้ภายนอกประจำสัปดาห์/เดือน
 • ตรวจสอบสัญญา ร่างสัญญา/หนังสือต่างๆ และประเมินความเสี่ยง
 • ประสานงานการประมูลขายทอดตลาด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านงานติดตามเร่งรัดหนี้สินในธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงานดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
หากคุณต้องการสมัครทันที, คลิกที่ปุ่มด้านล่าง