22/07/2022

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำ Compliance Policy และ Compliance Charter เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน
 • จัดทำแผนการกำกับและดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม Compliance Program ของแต่ละธุรกรรม
 • กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศของบริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับภายนอก
 • ติดตาม และศึกษากฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สำนักงาน ปปง.
 • วิเคราะห์ผลกระทบ วางแผน และเสนอนโยบายเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ ธปท. และหน่วยงานราชการต่างๆ กำกับดูแล
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการกำกับและดูแลการปฏิบัติงานในสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
หากคุณต้องการสมัครทันที, คลิกที่ปุ่มด้านล่าง