CONTACT US
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์  ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CALL CENTER : 02-117-5800    FAX : 02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER : info@airaleasing.co.th


สาขาปทุมธานี
14/14  หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2908-3165-7  แฟกซ์. 0-2908-3170
แบบฟอร์มติดต่อ
Thank you for your interest in AIRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED. Fields marked with an asterisk (*) are required.
* Code :
กรุณากรอกข้อมูลที่มี (*)
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :