ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า
ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า
นำทรัพย์สินที่ปลอดภาระหนี้  มาแปลงเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้
กิจการสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียนในโครงการต่าง ๆ ของกิจการ
สวัสดิการเช่าซื้อรถบรรทุก
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :