สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ไอร่า ลีสซิ่ง มีบริการสนับสนุนเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนให้แก่ลูกค้า เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  สำหรับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันวงเงินกู้  เพียงลูกค้านำสัญญางานต่าง ๆ ที่ลงนามกับหน่วยงานดังกล่าวมาขอสินเชื่อกับไอร่า ลีสซิ่ง ลูกค้าก็จะเงินทุนหมุนเวียนไปจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้โครงการของลูกค้าประสบความเร็จได้อย่างราบรื่น
จุดเด่นของการบริการ
ความยุ่งยากน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดหาเงินทุนแบบอื่นๆ เพราะไม่ต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันเงินกู้เหมือนสินเชื่อ แบบอื่น ๆ
เพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียนในโครงการต่าง ๆ ของกิจการ
ผ่อนชำระคืนเงินกู้ เป็นไปตามขั้นตอนการรับชำระเงินของโครงการนั้น ๆ
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
บริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถบริหารการจ่ายชำระคืนเงินกู้ของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนิติบุคคลต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีประสบการณ์รับงานโครงการของหน่วยงานราชการ
มีประวัติทางการเงินที่ดี
ผลประกอบการที่แสดงในงบกำไร ขาดทุน มีกำไรและส่วนทุน (Net Worth) ที่แสดงในงบดุลไม่ติดลบ
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในสัญญา 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :