การขายต่อแล้วเช่าคืน
    เป็นวิธีการที่ลูกค้านำทรัพย์สินเก่าที่ปลอดภาระหนี้ เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องจักรก่อสร้าง, ยานพาหนะ  ฯลฯ  มาขอสินเชื่อกับ ไอร่า ลีสซิ่งได้ ในรูปแบบของการนำทรัพย์สินนั้นมาขายแล้วลูกค้าก็จะเช่ากลับ(Leaseback) โดยลูกค้าจะชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญาเช่า ในระหว่างสัญญาลูกค้ามีสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ เมื่อสิ้นสุดสัญญากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะเปลี่ยนไปเป็นของลูกค้าตามที่ตกลงในสัญญา
ทรัพย์สินที่ให้บริการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง
รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
รถบัสโดยสาร
เรือทุกประเภท เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกก๊าซ เรือเฟอร์รี่
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าทั้งบนบกและบนเรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ฯลฯ
จุดเด่นของการบริการ
ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า
เงื่อนไขการพิจารณายืดหยุ่นตามแต่ละประเภทธุรกิจ
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการได้
บริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ่ายผ่อนชำระค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ลดความเสี่ยงในช่วงภาวะเงินเฟ้อ หรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนิติบุคคล ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีประวัติทางการเงินที่ดี
ผลประกอบการที่แสดงในงบกำไร ขาดทุน มีกำไรและส่วนทุน (Net Worth) ที่แสดงในงบดุลไม่ติดลบ
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับผลประกอบการของกิจการและคุณสมบัติของผู้กู้
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในสัญญา 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :