บริการเช่าดำเนินงาน
ไอร่า ลีสซิ่ง มีบริการให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น รถตักล้อยาง โฟล์คลิฟท์ ฯลฯ ในลักษณะของสัญญาเช่าดำเนินงาน ให้กับลูกค้านิติบุคคล พร้อมบริการซ่อมบำรุง  ซึ่งลูกค้าเพียงจ่ายค่าเช่าตามที่ตกลงกันเป็นรายเดือน ตามสัญญาที่กำหนดทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดย ไอร่า ลีสซิ่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทรัพย์สินนั้น ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาเช่า เช่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าแรงช่าง ค่าอะไหล่ ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ และยังมีบริการรถทดแทนในกรณีที่รถไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามกำหนด
ทรัพย์สินที่ให้บริการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง
จุดเด่นของการบริการ
ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า
เงื่อนไขการพิจารณายืดหยุ่นตามแต่ละประเภทธุรกิจ
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
กิจการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณเป็นเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
นิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถนำค่าเช่าทั้งจำนวน มาลดภาระค่าใช้จ่ายลดภาระด้านภาษี
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนิติบุคคล ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีประวัติทางการเงินที่ดี
ผลประกอบการที่แสดงในงบกำไร ขาดทุน มีกำไรและส่วนทุน (Net Worth) ที่แสดงในงบดุลไม่ติดลบ
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในสัญญา 1 ชุด
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :