สินเชื่อแบบเช่า
บริการทางการเงิน ในรูปแบบลีสซิ่ง เป็นการเช่าทรัพย์สินเพื่อการใช้งานในกิจการ โดยลูกค้าเป็นผู้เลือกทรัพย์สินที่ต้องการจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย และไอร่า ลีสซิ่ง จะเป็นจ่ายผู้ชำระค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญาเช่า ที่มีระยะเวลา 3 - 5 ปี  ในระหว่างสัญญาลูกค้ามีสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ และเมื่อผ่อนชำระได้ครบตามสัญญาแล้ว ณ วันสิ้นสุดสัญญา ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือว่าส่งคืนทรัพย์  ทั้งนี้ค่าเช่าที่ชำระรายเดือนในแต่ละงวด สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการได้เต็มจำนวน
ทรัพย์สินที่ให้บริการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง
รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
รถบัสโดยสาร
เรือทุกประเภท เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกก๊าซ เรือเฟอร์รี่
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าทั้งบนบกและบนเรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์การถ่ายทำรายการภาพยนตร์
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ฯลฯ
จุดเด่นของการบริการ
ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า
เงื่อนไขการพิจารณายืดหยุ่นตามแต่ละประเภทธุรกิจ
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
เหมาะสำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปลดภาระด้านภาษีให้แก่กิจการ
บริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ่ายผ่อนชำระค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ลดความเสี่ยงในช่วงภาวะเงินเฟ้อ หรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร
นิติบุคคล ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีประวัติทางการเงินที่ดี
ผลประกอบการที่แสดงในงบกำไร ขาดทุน มีกำไรและส่วนทุน (Net Worth) ที่แสดงในงบดุลไม่ติดลบ
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับผลประกอบการของกิจการและคุณสมบัติของผู้กู้
เอกสารประกอบการพิจารณา
นิติบุคคล ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีประวัติทางการเงินที่ดี
ผลประกอบการที่แสดงในงบกำไร ขาดทุน มีกำไรและส่วนทุน (Net Worth) ที่แสดงในงบดุลไม่ติดลบ
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับผลประกอบการของกิจการและคุณสมบัติของผู้กู้
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :