ไอร่า ลีสซิ่ง
ให้บริการในเรื่องการปิดบัญชี โอนรถ ต่อภาษี ประกันภัย และอื่นๆ

  • บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 
การต่อภาษีรถยนต์ หรือ การต่อทะเบียนรถยนต์ 
   พร้อมให้บริการในด้านการต่อภาษีหรือต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี เพิ่มความสะดวก และสบายมากยิ่งขึ้น 
    
เอกสารประกอบในการต่อภาษีรถยนต์
1. สมุดรายการจดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
3. หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ (กรณีรถเกิน 7 ปีขึ้นไป)

คำแนะนำสำหรับการต่อภาษีประจำปี
   การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับให้ต่อภาษีทุกปี หากมีรถยนต์ไว้ในครอบครอง โดยสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้ก่อนทะเบียนหมดอายุไม่เกิน 3 เดือน
   การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีล่าช้าเกินกว่ากำหนดจะถูกเปรียบเทียบปรับ และหากขาดชำระภาษีประจำปีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี รถยนต์ที่ครอบครองจะถูกระงับการใช้ทะเบียน และต้องยื่นเพื่อทำเรื่องขอทะเบียนใหม่


____________________________________________________________________

  • บริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
การจดทะเบียน  
    ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร และรถยนต์ที่มาทำการขอสินเชื่อ  โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
    สำหรับรถยนต์ใหม่กำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่รับรถ 

ข้อควรระวัง หากใช้รถยนต์ที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 


เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1. เอกสารแสดงถึงการได้มาซึ่งรถคันใหม่ เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี เป็นต้น
2. หนังสือแจ้งการจำหน่ายของบริษัทผู้จำหน่าย ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า ในกรณีของการนำเข้าจะต้องมีหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32) ใบเสร็จรับเงินค้ำอากรขาเข้า สำเนาบัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice) และสำเนาใบขนส่งสินค้านำเข้า
3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถซึ่งได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำประชาชน ส่วนกรณีเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรที่จดทะเบียน จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
4. หลักฐานที่แสดงถึงการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
5. กรณีชาวต่างชาติ ให้ถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมด้วยหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต


____________________________________________________________________

  • บริการโอนกรรมสิทธิ์
การโอนกรรมสิทธิ์ 
   ให้บริการด้านการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กลายเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องวุ่นวายใจอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือใหม่ หรือโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อมีการผ่อนชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ 

เอกสารประกอบการจดโอนกรรมสิทธิ์
1. สมุดคู่มือจดทะเบียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง


____________________________________________________________________


บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :