บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
เหตุการณ์สำคัญ
2545
วันที่ 6 สิงหาคม 2545
จัดตั้งบริษัท เร้นท์-อะ-วี จำกัด
ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่า เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ให้กับลูกค้านิติบุคคลเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ พร้อมบริการซ่อมบำรุง บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
2559
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ จำนวน 11,250,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากหุ้นละ 100 บาท เหลือหุ้นละ 25 บาท ทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จากเดิม 15,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 3,750,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ทุนจดทะเบียน 3,750,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 25 บาท ทุนชำระแล้ว 3,750,000 บาท
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
บริษัท เร้นท์-อะ-วี จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพและเปลี่ยนชื่อเป็น
"บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500,000,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 496,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 132.33 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ในราคาหุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม หุ้นในส่วนที่จองเกินสิทธิ์ จะต้องไม่เกินกว่า 1 เท่า ของจำนวนหุ้นตามสิทธิที่ตนได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนหมดแล้ว และกำหนดจำนวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เรียกชำระในครั้งแรกจำนวน 200,000,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จากเดิม 3,750,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และทุนชำระแล้ว เดิม 3,750,000 บาท เป็น 203,750,000 บาท
2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 มีมติอนุมัติให้การเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 132.33 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 146,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 146,250,000 บาท
วันที่ 5 กันยายน 2560
บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 203,750,000 บาท เป็น 350,000,000 บาท
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 มีมติอนุมัติให้การเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 132.33 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 150,000,000 บาท
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 350,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนบริษัท 500,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว 500,000,000 บาท
2561
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และปัจจุบัน
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เอ็นอีซี แคปปิตอล โซลูชั่น ลิมิเต็ด เข้าถือหุ้นบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :