ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
Date 2020-03-19
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Date 2020-03-19
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Date 2020-03-19
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2563
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
Date 2020-03-19
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Date 2020-03-19
แผนที่สถานที่ตั้งสถานที่ประชุม ปี 2563
Date 2019-06-06
แผนที่สถานที่ตั้งสถานที่ประชุม ปี 2562
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และการถือหุ้น
สรุปข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี
ข้อมูลงบการเงิน
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลนักลงทุน
Annual Report
รายงานประจำปี
2563
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :