นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจโดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กร

หลักการในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
               บริษัทให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ  โดยบริษัทจะกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า บุคลากร คู่แข่ง คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
               เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ : การเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะบรรลุหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อเป็นบริษัทที่สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อให้ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
               เป้าหมายด้านสังคม : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสังคม และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน ผ่านการดำเนินธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
              เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)  มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero Carbon Organization) และ สำนักงานสีเขียว (Green Office ) โดยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน   

              บริษัทจะสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี โดยจัดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง ในการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โดยทุกกลุ่มมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ จนเป็นวัฒนธรรมการดําเนินงานที่คํานึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
                                                                                 ………-นางนลินี งามเศรษฐมาศ -…….
 
(นางนลินี งามเศรษฐมาศ)              
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)