นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คำประกาศเจตนารมณ์

​                  บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธรกิจ บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตระหนักและให้ความสำคัญว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี       และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการทุจริตและ คอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์การกระทำที่ส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล
                  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงพิจารณาจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


​วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของบริษัท แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกกรณี
2. กำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท และบุคลากรของบริษัทฝ่าฝืนกฏหมายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. กำหนดขั้นตอนการสอบทานและกำกับติดตาม เพื่อมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
4. กำหนดแนวทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน 
5. สร้างความตระหนักรู้ และสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ 
 
ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของบริษัท และครอบคลุมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม
 
คำนิยาม
ข้อความใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
“บุคลากรของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท 
“การทุจริต” หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายภายในของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการได้เปรียบโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทั่วไปการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการกระทำที่หลอกลวง ให้สินบน ปลอมแปลงลายมือชื่อ ข่มขู่ ลักทรัพย์ แอบอ้าง รับสินบน สมรู้ร่วมคิด ฉ้อฉล และมีเจตนาปกปิดความจริงเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
“การคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย 
4. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งกฎระเบียบ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก 
แนวทางปฏิบัติ
1. บททั่วไป
1.1 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกกรณี (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศไทย
1.2 บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
1.3 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 บุคลากรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระทำหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
2.1 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน                      แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง และจะไม่กระทำการใดอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2.2 บุคลากรของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคลากรของบริษัท หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง
3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน
3.1 บริษัทบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ (เช่น ให้ความรู้หรือสละเวลา) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา สุขภาพชุมชน เป็นต้น
3.2  ในการบริจาคเพื่อการกุศลและให้การสนับสนุนของบริษัท มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน 
4. ค่าอำนวยความสะดวก
บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ค่าอำนวยความสะดวก ได้แก่ สินบนที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำวันหรือการปฏิบัติงานที่จำเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
5. การให้หรือการรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองและบริการต้อนรับ
บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
6. บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการตลาด การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ
7. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
8. การควบคุม
บริษัทจะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการทำบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
9. การจัดเก็บข้อมูล
9.1 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
9.2 บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ 
10. การอบรมและการสื่อสาร
10.1 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตราการนี้
10.2 บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ 
11. ทรัพยากรบุคคล
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทมีการกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว 
 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 
บุคลากรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและ          คอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรของบริษัทต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรของบริษัทต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
บทลงโทษ
1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้าง ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น การกระทำใด ๆ ที่ ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัทกำหนดไว้หรือมีโทษตามกฎหมาย 
2. กรรมการบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษ ซึ่งมาตราการลงโทษนั้นจะเป็นไปด้วยความยุติธรรม
3. บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสี่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของบริษัท และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทมัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
การกำกับติดตามและสอบทาน
1. คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับและติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ
3. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้    จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรของบริษัทควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายนี้ รวมกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานอื่น ๆ ของบริษัท ดังนี้
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
3. นโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
4. จรรยาบรรณธุรกิจ
5. ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
6. ข้อบังคับพนักงาน
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 ……….....-นางนลินี งามเศรษฐมาศ-...............
 
  (นางนลินี งามเศรษฐมาศ)
  ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)