จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


​          บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการทางการเงินในรูปของการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบบสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าดำเนินงาน ที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน คณะกรรรการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct ) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ และดำรงไว้ซึ่งการเป็นบรรษัทภิบาล ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจริยธรรม  ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม อันแสดงถึงความซื่อสัตย์ ความยึดมั่นต่อกฎหมาย เพื่อให้เป็นแบบแผนความประพฤติดีที่หยั่งรากลึก เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติสืบไป
 
จรรยาบรรณของบริษัท
       บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
 1. ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
           แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณีมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกกรณี และยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิเสธความรับผิดชอบที่บริษัทฯ พึงมีต่อลูกค้าที่สุจริต
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อบรรลุผลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า 
 
 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
           แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ การให้บริการตามมาตรฐานและการรับฟังความเห็นของลูกค้า บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยการอบรมพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีที่สุด

          แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา  ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า จึงต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าอันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน

          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบรรดาเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย โดยบริษัทฯ เคร่งครัดในการชำระหนี้ค่าบริการ และ/หรือค่าสินค้าที่ได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้าตามกำหนดเวลาทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นเจ้าหนี้ทางการค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก

         แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่แข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงคู่แข่งทางธุรกิจด้านเดียวแต่บริษัทฯ ยังมองว่าด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

​       แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายบริหารงานบุคคลโดยตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกในเรื่อง    เชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจะดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด ๆ
 
 1. ความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย
           แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย โดยกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ และให้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยจัดให้มีสวัสดิการพนักงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของบุคลากร

          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีการควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสุขภาพอันอาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน จัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตราย และมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
 
 1. ความรับผิดชอบต่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
           ผลตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานในส่วนใด และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหารงานบุคคลที่ให้ความสำคัญในการจัดให้มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สำหรับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อพนักงานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อันจะทำให้พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
ทั้งนี้ ผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความมั่นใจแก่พนักงานทุกคนว่าจะได้รับการพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างพอเพียงและเป็นธรรม

           การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                       
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ เป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้ง เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทฯอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก ทั้งเตรียมให้บุคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต
นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ

           แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล ปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกระดับและทุกด้านด้วยความเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องเคร่งครัด และเพิ่มเติมประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถ และหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไม่เลือกปฏิบัติ
 1. ความรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนอย่างถี่ถ้วน ปฏิบัติตนตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

       นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ห้ามพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

       นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือที่เป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อ และพึงระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
นอกจากนี้ สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์    ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล

       นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยกำหนดนโยบายการการทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อแสดงถึงจุดยืนของบริษัทฯ ที่ต้องการต่อต้านพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปทางทุจริต ผู้พบเห็นจะต้องไม่ละเลยเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว โดยต้องดำเนินการแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
 
       นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ประพฤติผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ โดยการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า และจัดการกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้

 
จรรยาบรรณของกรรมการ
          กรรมการของบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทมิใช่พันธะและความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติดังนี้
 1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 3. มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และการกระทำต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 4. ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้ง
 • ไม่หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจส่วนตน และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจของผู้อื่น
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
 • ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มผลประโยชน์อื่นใด
 • ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
 
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
        คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้ผู้บริหารแสดงเจตารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัต์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารตามสายงาน รวมถึงผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติดังนี้
 1. ผู้บริหารพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
 2. ผู้บริหารพึงบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อุทิศตน ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
 3. ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ แสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานอื่น และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. ผู้บริหารควรมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและพึงปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตาและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
 5. ผู้บริหารควรให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ
 6. ผู้บริหารพึงส่งเสริม สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว และจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
 
จรรยาบรรณของพนักงาน
          ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและบริการทางการเงิน ซึ่งต้องดำเนินอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกและประชาชนทั่วไป ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ ควรมีจรรยาบรรณเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. การปฏิบัติต่อบริษัทฯ
 • ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ และปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศที่บริษัทกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินบริษัทฯ ให้คงสภาพดี เพื่อประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่นำมาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ ไม่กล่าวร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ตลอดจนระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • เปิดเผยการมีความสัมพันธ์กับองค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์
 • ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
 • ไม่นำข้อมูลที่ตนได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
 • ไม่เข้าไปมีส่วนรวมในการกระทำความผิดหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 • พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ  
 1. การปฏิบัติต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก
 • ให้บริการลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต  มีอัธยาศัย รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 • รักษาความลับของลูกค้าและของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทราบ และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่นำข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น อันจะนำไปสู่การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งขัดผลประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้า บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 • ไม่ใช่ข่าวสารและข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะมาเป็นประโยชน์ต่อการซื้อขาย หรือลงทุนส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวอื่น ๆ อันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า
 • ไม่พึงเรียกร้องเอาผลประโยชน์หรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บ
 • ไม่พึงรับ หรือให้การเลี้ยงรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวัญอันมีราคาแพง หรือการรับนั้น ทำให้พนักงานต้องยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของคู่ค้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อหลักปฏิบัติโดยปกติของบริษัทฯ
 1. การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
 • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคี เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัทฯ รวมถึงให้ความร่วมมือและการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัทฯ
 • ไม่ประพฤติตนไปในทางที่นำความเสี่ยมเสีย หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ
 • ไม่กระทำการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน
 • รายงานหรือขอข้อแนะนำจากผู้บังคับบัญชาทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือมีข้อสงสัยในความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติต่อพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกันด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ เคารพในสิทธิ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเพื่อนพนักงานและต่อบริษัทฯ รวมทั้งไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
 • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ
 1. การปฏิบัติต่อสังคม
 •  ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
 • มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชมต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
 • ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น
 • ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
 1. บริษัทฯ ให้ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม
 2. ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องดูแลและรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง
 3. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชา หรืออาจขอคำปรึกษาจากสำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงให้ทราบถึงวิธีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 4. สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาช่องทางหรือกระบวนการเพื่อติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว รวมถึงเสนอให้มีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจำอย่างน้อยทุก 1 ปี เพื่อให้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนำเสนอคณะกรรมการการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 
ข้อแนะนำเมื่อเกิดปัญหา
                  จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดขึ้นนี้ ไม่อาจครอบคลุมในทุกเรื่องได้ พนักงานอาจจะเผชิญกับกรณีต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด เมื่อพนักงานไม่แน่ใจในความเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติ พนักงานควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 
                      
.......-นางนลินี งามเศรษฐมาศ- ...........
 
(นางนลินี งามเศรษฐมาศ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)