เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รับชั่น หรือการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัท
สามารถแจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องดังนี้
นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1075-59000-36-2
CALL CENTER
02-117-5800
FAX
02-117-5860
E-MAIL CUSTOMER
info@airaleasing.co.th
FOLLOW US :
VISITOR :