บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
โดยมาตรการนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 -30 มิถุนายน 2564